داستان بازی سازی من

سعی دارم در طی چند پست بلاگ داستان بازی سازی خود رو از دیروز تا امروز تعریف کنم به نظرم هم به خودم کمک می کنه که به ریشه هام برگردم و وفادار باشم و هم به کسانی که دوست دارند بازی بسازند ولی هیچ ایدهای ندارند که چیه و چطوریه

مهرداد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *